Nakiramay, Tumangis at Kumilos

Nakiramay, Tumangis at Kumilos
John 11:1-45, 5th Sunday of Lent

April 2, 2017
By Ched Arzadon
The Navigator Ministries

Ang tema ng kamatayan ay isang napapanahong paksa. Unang-una dahil nagsimula na ang panahon ng paggunita ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan. Siya ay namatay dahil kusa niyang binigay ang kanyang buhay upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus ay nabigyan ng pag-asa ang bawat isa na makaranas ng kapatawaran sa kasalanan at makaranas ng pagbabago sa kanyang isip, puso at buong katauhan. Dahil sa kamatayan ni Hesus tayo ay may buhay na walang hanggan kasama niya, hindi lamang sa langit kungdi simula dito sa lupa.

Pangalawa, ang tema ng kamatayan ay isang mainit na paksa dahil sa malakas na panukala mula sa Pangulo na sinangayunan ng maraming mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan o death penalty. Ang death penalty ay napatunayan sa ibang bansa na hindi epektibo sa pagsugpo ng krimen ngunit pinipilit pa rin itong ibinabalik. Kung maipasa rin ang panukala na ibaba ang age of criminal responsibility o edad ng batang maaaring makulong, possible ding magkakaroon tayo ng mga bata sa death row, kagaya nuong hindi pa naisabatas ang Juvenile Justice and Welfare Act sa taong 2006.

At pangatlo, ang balita ng kamatayan ng mga sangkot sa droga ay ating naririnig araw-araw. Ang bilang nila ay umabot na ng 8,000 sa loob ng halos walong buwan pa lamang. Marami sa kanila ay napaka brutal ang pagkapatay, binabaril ng malapitan sa harapan ng kanilang anak o binabalot ng masking tape. May mga napapatay din kahit bata o inosente dahil nadamay lamang. Ang isang kapuna-puna ay nagaganap ang patayan sa mahihirap na komunidad. Dahil sa dami ng bilang ng napapatay araw-araw ay nakakaranas tayo ngayon ng matinding krisis. Hinahamon ang ating pananaw at paniniwala tungkol sa halaga ng buhay, hustisya at batas. Kung si Hesu-Kristo ay narito ngayon sa ating bayan, ano kaya ang kanyang gagawin at sasabihin?

Nakiramay kahit mapanganib

Mababasa natin sa ating teksto ngayon na ang Panginoong Hesus ay nakikiramay sa mga namatayan. Hindi naging madali ang pagpunta ni Hesus sa Betanya upang makiramay dahil sa pagpanaw ni Lazaro. Sa mga nakaraang panahon ay lagi siyang pumaparoon dahil naging matalik niyang kaibigan ang magkakapatid na sina Lazaro, Maria at Marta. Lagi siyang nakikituloy at nakikikain sa kanilang tahanan. Subalit kamakailan ay may mga nagbanta sa kanyang buhay. Kaya tinanong siya ng mga disipulo, “Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon?” Matalinhaga ang sagot ni Kristo. “Hindi ba't may labindalawang oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag.” Ang ibig sabihin nito ay maikli na lamang ang panahon ng Panginoon Hesus sa mundo. May nagsasabi na ang pangyayaring ito ay naganap sa huling taon ni Hesus sa lupa. Pinapahiwatig ni Hesus na maikli lang ang panahon upang kumilos at gawin ang nararapat. At sa kanyang paghayo at pagkilos ay makikita niya kung saan siya pupunta at ano ang kanyang gagawin dahil sa liwanag na dulot ng Banal na Espiritu. Dahil buo ang loob ni Hesus na humayo at handa niyang harapin ang panganib, tumugon si Tomas at nagsabi, “Sumama tayo sa Guro, mamamatay tayong kasama niya.”
Isang bagay na dapat nating gawin na mga mananampalataya sa panahon na maraming pinapatay ay ang makiramay at maki-isa. Napakahirap sa mga maralita ang mamatayan. Sinabi sa aklat ng Kawikaan (19:7) na kakaunti lamang ang makikiramay sa mga mahihirap. Pati ang kanilang kamag-anak at kaibigan ay hindi sila tutulungan. Napabalita na ang bangkay na pinapatay ay dinadala sa punerarya na siyang sumisingil ng napalaking halaga. Minsan ay tumatagal bago makuha ng mga kaanak ang bangkay upang bigyan ng disenteng burol. Ang iba ay iniiwan na lamang sa punerarya. Kagaya ng pagharap ni Hesus sa panganib sa pagpunta niya sa Betanya, gayun din may panganib ang makiramay at maki-isa sa mga namatayan sa droga dahil baka ikaw ay madamay.

Tumangis na kasama nila

Si Hesus ay hindi lamang lumapit at sumali sa mga nakikiramay sa pamilya ni Lazaro. Palaisipan kung bakit ganun na lamang ang pagmamahal nina Maria at Martha, gayun na rin ni Hesus, kay Lazaro.Maaari kayang si Lazaro bilang isang bunso ay bata pa? Hindi natin maririnig ang kanyang boses kagaya ng kanyang Ate Maria at Ate Martha. Maaaring siya ay bata pa o kaya may kapansanan. Kaya nang namatay si bunso, ganun na lamang ang sakit na naramdaman ng mga tao sa paligid niya. Nang makita ni Hesus ang pag-tangis ng magkapatid, nabagabag ang kanyang damdamin at siya ay tumangis kasama nila. Malinaw sa kanya na mabubuhay muli si Lazaro at ang turing ni Hesus sa kanya ay natutulog lamang. Gayunpaman, siya ay umiyak pa rin. Hindi siya isang madunong na guro o pantas lamang, o isang manggagamot na gumagawa ng milagro. Dito natin mababasa ang pinakamaikling bersikulo sa biblia –Tumangis si Hesus. Maikli ngunit naguumapaw ng damdamin. Dahil si Hesus ang Diyos ay kaya niyang basahin ang iniisip ng tao. Kasama nito, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, kaya din niyang maramdaman ng buong buo ang tindi ng sakit at kirot sa dibdib ng mga iniwan at namamatayan. Ang kakayanan niyang makiramay at maki-isa sa ating pagdadalamhati ay walang katulad. Nakasulat sa Salmo (56:8) na alam ng Diyos ang ating pagdadalamhati. Nasusukat niya kung gaano karami ang tumulo nating luha.

Ang bawat isang tao na kasama sa 8,000 na pinatay sa nakaraang maikling panahon ay hindi lamang numero o istatistika. Hindi lamang sila mga mukha o larawan na nakikita sa mga diyaryo. Ang bawat isa ay may magulang, asawa, anak, kapatid o kaanak na nagdadalamhati at nangungulila.

Kumilos laban sa kamatayan

Kahit bago pa pumunta si Hesus sa Betanya ay may plano na siyang buhayin si Lazaro. Ang gagawin niyang pagbuhay sa patay ay pagpapatunay na Siya ang Mesias na isinugo ng Diyos. Alam niyang dahil sa milagrong ito ay marami ang mananampalataya sa kanya at mabibigyang luwalhati ang Ama. Subalit alam din niyang lalong titindi ang poot ng kanyang mga kaaway na lider ng mga Hudyo. Lalong mailalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ano ang pipiliin niya - ang luwalhati ng Ama o kaligtasan ng kanyang buhay? Pinili niya ang panganib. Lumapit siya sa libingan ni Lazaro at sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” Apat na araw na ang nakakaraan at sinabi ng mga tao na mabaho na dahil naagnas na ang bangkay ngunit dahil sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, bumangon si Lazaro at nabuhay muli, hindi kagaya ng isang zombie kungdi isang taong buhay na buhay na kagaya dati.

Sinabi ni Bishop Soc Villegas kamakailan na hindi man natin kayang buhayin ang mga pinatay ay kaya nating pigilan na madagdagan pa ang bilang ng mga mapapatay. Dahil dito ay tutulan natin ang panukalang death penalty at ang pagpapababa ng age of criminal liability. Gayun din ay tutulan natin ang patuloy na pagpatay ng mga taong sangkot sa droga.
Paano natin gawin ito? Kagaya ng sabi ni Hesus, tayo ay humayo at ang Banal na Espiritu ang magbibigay ng liwanag sa atin. Hindi natin makikita ang liwanag kapag nasa loob lang tayo ng ating mga bahay o ng ating opisina. Makiramay tayo at maki-isa sa pagdurusa at pagdadalamhati ng mga pamilya at pamayanan hindi lamang dahil sila ay namamatayan kungdi dahil sila ay nakalugmok at tila hindi na maka-ahon ahon mula sa kahirapan. Maki-isa tayo sa pagkilos at ipahayag ang ating saloobin at nalalaman upang mapigilan ang pagpatay at mabigyan ng lunas ang mga nalugmok at nalulong sa droga. Kailangan mapagaling ang kanilang katawan, damdamin, kaisipan at kaluluwa. May sagot ang medisina at ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan at pagbabago. Ang pag-asa ng pagbabago ay makakamit nating lahat dahil sa kamatayan ni Hesus na naganap sa Kalbaryo dalawang libong taon ang nakakaraan.

_________________________________
KAALAGAD Katipunang Kristiyano, is a “fellowship of fellow servants.” The antiquated font embodies the age – old wisdom of community and solidarity. The bigger letters K and D mean “Kapatiran at Damayan” or “Kalayaan at Demokrasya.” The straight line connecting K and D is a “leveled table” representing Equality and Service. The smaller letters which form the word AALAGA is a pledge to a nurturing faith and culture.